Азарова Лариса Євстахіївна

Кафедра: Кафедра Мовознавства
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (26)

1. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення : [словник] / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Горчинська, Л. В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 128 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4-го курсу [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 47 с.
3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу / Л. Є. Азарова, Ю. В. Поздрань. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 36 с. 
4. Ілюстрований тематичний словник з української мови для студентів-іноземців [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 126 с.
5. Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ
6. Методичні вказівки "Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести" [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук, Л. І. Олійник, О. М. Цвіркун. -Вінниця : ВНТУ, 2013. - 90 с.
7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 42 с.
8. Методичні вказівки “Тести з української літератури для слухачів ЗФМШ” / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. І. Олійник, О. В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 52 с.
9. Методичні вказівки «Матеріали з української мови для підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести» [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук, Л. І. Олійник, О. М. Цвіркун. - Вінниця : ВНТУ. – 2010. – 89 с.
10. Методичні вказівки до виконання тестових завдань із дисципліни "Українська мова": "Морфологія" для слухачів заочної фізико-математичної школи [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. В. Завальнюк, В. В. Кошельник. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 64 с.
11. Методичні вказівки до проведення мовно-конструкторської наукової практики (для іноземних студентів 3 курсу) [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, М. М. Опанасюк, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 43 с.
12. Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни „Українська мова” „Морфологія” для слухачів заочної фізико-математичної школи [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. В. Завальнюк, В. В. Кошельник. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 63 с.
13. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук. - Вінниця : ВНТУ, 2011. – 32 с.
14. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання / уклад. : Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 32 с.
15. Тестові завдання до виконання самостійних робіт студентами 2-го та 3-го курсів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) для усіх спеціальностей [Текст] / уклад. : Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук, О. М. Цвіркун. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 67 с.
16. Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ [Текст] : методичний довідник для студентів І-V курсів / під ред. Т. Б. Буяльської та О. В. Зінько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 126 с.
17. Вивчення віддієслівних абстрактних іменників української мови в порівнянні з російською [Текст] : методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей технічного університету / Л. Є. Азарова. – Вінниця : ВДTУ, 1997. – 75 с.
18. Методичні вказівки до вивчення життєвого та творчого шляху І. Франка [Текст] : методичні вказівки / уклад. Л. Є. Азарова. – Вінниця : ВПІ, 1993. – 37 с.
19. Вивчення стилістики на заняттях з української мови для слухачів підготовчого відділення [Текст] : методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення / уклад. Л. Є. Азарова. – Вінниця : ВПІ, 1993. – 30 с.
20. Методические рекомендации к изучению творчества А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого для студентов-иностранцев [Текст] / сост. Л. Е. Азарова. – Винница : ВПИ, 1992. – 46 с.
21. Тематичний комплекс народознавчих текстів [Текст] : методичні вказівки та матеріали до практичного курсу української мови / уклад. : Л. Є. Азарова, А. В. Костюк. – Вінниця : ВПІ, 1993. – 75 с.
22. Тематичний комплекс текстів фахового спрямування [Текст] : методичні рекомендації / уклад. : Л. Є. Азарова, А. В Костюк. – Вінниця : ВПІ, 1993. – 45 с.
23. Методические указания к изучению жизненного и творческого пути И. С. Тургенева [Текст] / сост. Л. Е. Азарова. – Винница : ВПИ, 1991. – 24 с.
24. Русский язык как язык межнационального общения народов СССР [Текст] : методические указания к самостоятельной работе по русскому языку для слушателей подготовительного отделения / сост. Л. Е. Азарова. – Винница : ВПИ,1990. – 23 с.
25. Как писать сочинение [Текст] : методические указания к самостоятельной работе по русской литературе / сост. Л.Е. Азарова. – Винница : ВПИ, 1990. – 12 с.
26. А. С. Грибоедов - личность, писатель, музыкант [Текст] : методические указания к изучению биографии и творчества А. С. Грибоедова / сост. Л. Є. Азарова. – Винниця : ВПИ, 1990. – 20 с.

Книги (1)

1. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу/ Уклад. Л. Є. Азарова, Т. М. Пустовіт, Л. В. Горчинська. Вінниця : ВНТУ, 2020. 54 с.

Монографії (13)

1. Розроблення математичного методу ідентифікації рівня управлiння людським капiталом пiдприємства засобами нейромережевих технологій [Text] / А. О. Азарова, Л. Є. Азарова, В. М. Тямушева [etc.] // Scientific research of the XXI century. : collective monograph / compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. – 2021. – Vol. 1. – P. 336-341. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Тямушева В. М., Міронова Ю. В., Поліщук О. К. Розроблення математичного методу ідентифікації рівня управлiння людським капiталом пiдприємства засобами нейромережевих технологій"
2. Азарова Л., Пустовіт Т., Радомська Л., Горчинська Л. Система методів і вправ для вивчення фразеологізмів у курсі української мови як іноземної. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. С. 735-745.
3. Models and methods of electronic digital signature [Text] / А. O. Аzarova, L. Ye. Azarova, N. Rosol, O. Bystritskiy // Theoretical and scientific foundations of engineering : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Sect. 2.1. – P. 24-34.
4. Максимізація прибутку та оптимізація базових економічних показників виробництва із використанням кореляційно-регресійного моделювання [Текст] / А. О. Азарова, Л. Є. Азарова, Ю. В. Міронова, І. Л.Соломонюк // Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм : монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2020. – Розд. 6.4. – С. 344–358.
5. Инновационный подход в решении проблем современности: теория, методология, практика : монография / под общей редакцией Г. Ю. Гуляева. — Пенза : Наука и просещение. - 2016. – С. 132-141.
6. Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах : монографія [Текст] / Л. А. Радомська, Л. Є. Азарова. – Вінниця, 2016. – 196 с.
7. Азарова Л. Е. Художественная реализация авторской концепции исторического развития в романах Д. Балашова [Текст] / Л. Е. Азарова, Т. Н. Пустовит, Л. А. Радомская // Инновационный подход в решении проблем современности: теория, методология. практика : [коллективная] монография / под. общ. ред. Г. Ю. Гуляева. - Пенза : МЦНС "Наука и Просвещение". - 2016. - С. 132-147.
8. Азарова Л. Є. Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера «Пані Боварі» та п`єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» [Текст] : монографія / Л. Є. Азарова, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань. — Вінниця : ВНТУ, 2014. – 86 с.
9. П`яст Н. Й. Системна организація лексики на позначення матеріальної культури [Текст] : монографія / Н. Й. П"яст, Л. Є. Азарова. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 111 с. - ISBN 966-641-184-9.
10. Азарова Л. Є. Складання як один із способів словотвору [Текст] : монографія / Л.Є. Азарова, Н. Й. П`яст. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 123 с. - ISBN 966-641-133-4.
11. Азарова Л. Є. Дієприслівники в українській мові: статус, функціонування [Текст] : монографія / Л. Є. Азарова, Е. С. Сосинович. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 124 с. - ISBN 966-641-125-3.
12. Азарова Л. Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції «золотої» пропорції» [Текст] : монографія / Л. Є. Азарова. - Вінниця, 2001. - 284 с. - ISBN 966-621-072-X.
13. Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція "золотої" пропорці [Текст] : монографія / Л. Є. Азарова. - Вінниця, 2000. - 222 с. - ISBN 966-7199-92-4.

Навчальні посібники (29)

1. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська, Ю. В. Поздрань. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 112 с.
2. Азарова Л. Є. «Українська мова (за професійним спрямуванням) у таблицях і схемах» для студентів І курсу : навч. посібн. / Л. Є. Азарова, А. С. Стадній, Л. А. Радомська. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 176 с.
3. Азарова Л.Є. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення : словник / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, Н.Л. Франчук, Ю.В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 87 с.
4. Русский язык для иностранцев. Самостоятельная работа студентов [Текст] : учебное пособие / Л. Е. Азарова, М. Г. Харьков, Л. В. Горчинская. - Винница : ВНТУ, 2016. - 74 с.
5. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 110 с.
6. Азарова Л. Є. Українська мова за професійним спрямуванням : завдання для підсумкового контролю : навч. посібн. / Л. Є. Азарова, А. С. Стадній, Л. А. Радомська. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 93 с.
7. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 110 с.
8. Ілюстрований тематичний словник з української мови для студентів-іноземців [Текст] : словник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 126 с.
9. Азарова Л. Є. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. - 209 с.
10. Азарова Л. Є. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів [Tекст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2014. - 171 с.
11. Азарова, Л. Є. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів-нефілологів [Текст] / Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 209 с.
12. Азарова Л. Є. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 132 с.
13. Азарова Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
14. Основи економічної теорії на заняттях української мови [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, В. Я. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 79 с.
15. Азарова Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с.
16. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 72 с.
17. Азарова Л. Є. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації) [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Н. Й. П"яст, Л. А. Радомська. - Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с.
18. Азарова Л. Є. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей [Текст] / Л. Є. Азарова, Н. Й. П"яст, Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2008.– 189 с.
19. Азарова Л. Є. Українське ділове мовлення. Частина І [Текст] / Л. Є. Азарова, Н. Й. П`яст. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 232 с.
20. Азарова Л. Є. Українська мова для слухачв ІнДП [Текст]. Розділ ІІ. Синтаксис : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, З. П. Корженко. - Вінниця : ВНТУ, 2006. – 150 с.
21. Азарова Л. Є. Практичний курс української мови для слухачв ІнДП. Орфографія. Синтаксис [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, З. П. Корженко. - Вінниця : ВНТУ, 2007. – 190 с. - ISBN 978-966-641-227-3.
22. Українська мова професійного спілкування. Практичний курс [Текст]. Частина І / Л. Є. Азарова, Н. Й. П`яст. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 126 с.
23. Азарова Л. Є. Практичний курс з української мови для слухачів ІнДП. Орфографія. Синтаксис [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, З. П. Корженко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2007. - 190 с.
24. Азарова Л. Є. Українська мова для слухачів ІнДП. Орфографія [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська. - Вінниця : ВНТУ, 2005. – 100 с.
25. Азарова Л. Є. Практична граматика української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, В. Я. Корженко, З. П. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 294 с.
26. Азарова Л. Є. Документи та особливості їх оформлення [Текст] : навчальний посібник. / Л. Є. Азарова, З. П. Корженко, Л. В. Горчинська. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 64 с.
27. Азарова Л. Є. Українська мова для студентів негуманітарних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення [Текст]. Частина 1 : [навчальний посібник] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська. – Вінниця : ВДТУ, 1999. – 123 с.
28. Азарова Л. Є. Спецкурс з технічної, фізичної та математичної термінології [Текст] : навчальний посібник для студентів ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк. –Вінниця : ВДТУ, 1998. – 93 с.
29. Азарова Л. Є. Ділова українська мова для студентів І курсу ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, О. Л. Єфременюк, З. П. Корженко. – Вінниця : ВДТУ, 1997. – 90 с.

Патенти (6)

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80464 (UA). Комп`ютерна програма «Мобільний додаток для захищеного передавання конфіденційних даних у смартфонах» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Вікторівна Бадя ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 24.07.2018 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708 (UA). Комп`ютерна програма «Програмний модуль ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією» («Програмний модуль ідентифікації користувача з авторизацією») [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Олегівна Мисько, Вікторія Альбертівна Колган (Україна). – ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 11.06.2018 р.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79711 (UA). Комп`ютерна програма «Захист інформації від несанкціонованого копіювання шляхом прив`язки до унікальних параметрів вінчестера і використання ключа («Захист інформації від НСК») [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 11.06.2018 р.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79808 (UA). Комп`ютерна програма «Автоматизація криптографічного алгоритму «Twofish» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79807 (UA). Комп`ютерна програма «Розробка контролеру кодового доступу до сейфа на мікроконтролері Arduino» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79806 (UA). Комп`ютерна програма «Мережева гра «Війна вірусів» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Олегівна Мисько, Вікторія Альбертівна Колган (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.

Реферати (4)

1. Азарова Л. Є. Структурна органiзацiя складних слiв (концепцiя «Золотої» пропорції) [Текст] : автореф. дис. док. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Лариса Євстахіївна Азарова ; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 23-25 (36 назв).
2. Азарова Л. Є. Структурна органiзацiя складних слiв (концепцiя «Золотої» пропорції) [Текст] : автореф. дис. док. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Лариса Євстахіївна Азарова ; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 23-25 (36 назв).
3. Азарова Л. Є. Структурна органiзацiя складних слiв (концепцiя «Золотої» пропорції) [Текст] : автореф. дис. док. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Лариса Євстахіївна Азарова ; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 23-25 (36 назв).
4. Азарова Л. Є. Структурна органiзацiя складних слiв (концепцiя «Золотої» пропорції) [Текст] : автореф. дис. док. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Лариса Євстахіївна Азарова ; Iнститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 23-25 (36 назв).

Свідоцтва про право на твір (1)

1. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник «Опорний конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна. №96402. Дата реєстрації 27.02.2020 Бюлетень «Авторське право на суміжні права» №57.

Статті (140)

1. Азарова Л.Є., Радомська Л.А., Горчинська Л.В. Формування мовної компетенції студентів під час вивчення фразеології в курсі українська мова за професійним спрямуванням / Л.Є. Азарова, Л.А. Радомська, Л.В. Горчинська // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 21. Том 1. – С. 9–15.
2. IuriiKrak, Vladyslav Kuznetsov, Serhii Kondratiuk, Larisa Azarova, Olexander Barmak, Pavlo Padiuk. Analysis of Deep Learning Methods in Adaptation to the Small Data Problem Solving. In: Babichev S., Lytvynenko V., (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2022. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham.
3. Azarova, A., Azarova, L., Nikiforova, L., Teplova, O., Kryvinska, N. Neural network technologies of investment risk estimation taking into account the legislative aspect. CEUR Workshop Proceedings. 2020. 2805. P. 308–323.
4. Azarova, L., Pustovit, T., Radomska, L., Horchinska L. (2020). Use of information technologies in studying phraseology in the course of ukrainian as a foreign language. Advanced education. № 16. P. 39 − 48.
5. Azarova, A.O., Azarova, L.E., Pavlov, S.V., Smailova, S., Kalizhanova, A. Information technologies for assessing the quality of it-specialties graduates` training of university by means of fuzzy logic and neural networks. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2020, 66(3), P. 411–416.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98400 Дата реєстрації 06.07.2020 р. Заявка №99597 від 18.06.2020 р.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98401 Дата реєстрації 06.07.2020 р. Заявка №99598 від 18.06.2020 р.
8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97855 Дата реєстрації 05.06.2020 р.
9. Свідоцтво про реєстрацію автор-ського права на твір № 97856 Дата реєстрації 05.06.2020 р.
10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97857 Дата реєстрації 05.06.2020 р.
11. Свідоцтво про реєстрацію автор-ського права на твір № 97858 Дата реєстрації 05.06.2020 р.
12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98144 Дата реєстрації 05.06.2020 р.
13. Азарова Л. Є. Мова як головна ознака самобутності українського народу / Л. Є. Азарова, А. В. Ісаков // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
14. Азарова Л. Є. Мова як головна ознака ідентичності української нації / Л. Є. Азарова // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
15. Азарова Л. Є. Роль Шевченка в розвитку української літератури та літературної мови / Л. Є. Азарова, В. В. Бажан // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
16. Азарова Л. Є. Мовна ситуація в Україні / Л. Є. Азарова, А. В. Грабарчук // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
17. Азарова Л. Є. Шляхи формування науково-технічних термінів / Л. Є. Азарова, В. О. Кривенька // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
18. Азарова Л. Є. Вплив творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури / Л. Є. Азарова, Д. В. Маренко // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
19. Азарова Л. Є. Проблема двомовності в Україні / Л. Є. Азарова, О. О. Білоус // Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019.
20. Азарова Л. Є. “Золота” пропорція як вияв гармонії в поетичній творчості видатних українських поетів // На сторожі слова : збірник наукових праць на по­ша­ну професора Василя Ґрещука / відп. ред. Ві­талій Кононенко. Івано-Франківськ : Прикарпатський національ­ний універ­си­тет імені Василя Стефаника, 2019. – С.17-29
21. Азарова Л.Е., Горчинская Л.В. Психологический портрет русской провинциальной интеллигенции в рассказе А.П. Чехова «Дом с мезонином» // Русская филология. Вестник Харьковского национального университета имени Г.С. Сковороды. - Харьков, 2019, № 1 (67). С. 64-69.
22. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Шиян А. А., Нікіфорова Л.О., Кудлик А. В. Комп`ютерна програма «Розробка та реалізація бази даних конкретної предметної області для автоматизації процесів публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90164. Дата реєстрації 25.06.2019 р.
23. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп`ютерна програма «HUMAN CAPITAL» оцінювання рівня людського капіталу в органах публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91129. Дата реєстрації 30.07.2019 р.
24. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп`ютерна програма «Innovation attractiveness of public management» оцінювання інноваційної привабливості органів публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90473 від 05.07.19 р. Заявка №91593 від 11.06.19 р.
25. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Кудлик А. В. Комп`ютерна програма «Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання у процесах публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90163. Дата реєстрації 25.06.2019 р.
26. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс В.О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс аналізу успішності закладів вищої освіти Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90630 від 12.07.19. Заявка №91211 від 27.05.19 р.
27. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс В.О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс місцевого самоврядування Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90628. Дата реєстрації 12.07.19 р.
28. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс організації людських ресурсів в публічному управлінні Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90626 від 12.07.2019 р. Заявка №91208 від 27.05.19 р.
29. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс публічного управління регіональним розвитком Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90629. Дата реєстрації 12.07.2019 р.
30. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс державного управління плодоовочево-переробною галуззю». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88973. Дата реєстрації 27.05.2019 р. Заявка № 90348 від 26.04.2019 р.
31. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Чайковська Я. В. Комп`ютерна програма «Комп`ютеризовані засоби захисту електронного врядування шляхом вбудовування цифрових водяних знаків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87859 від 18.04.19 р. Заявка № 88750. Дата реєстрації 28.03.2019 р.
32. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Хісматулліна В.Ф., Блонський В. О., Вальчук В. О. Комп`ютерна програма «СППР щодо підвищення рівня інформаційної безпеки в процесах документообігу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87562 від 08.04.2019 р. Заявка № 88800. Дата реєстрації 28.03.2019 р.
33. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Хісматулліна В. Ф., Вальчук В. О. Комп`ютерна програма «Публічне адміністрування в галузі телемедицини засобами створення відповідної СУБД з розподіленими правами доступу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88076. Заявка № 89293. Дата реєстрації 04.04.2019 р.
34. Азарова А. О., Азарова Л. Є. Сівак А. Д. Комп`ютерна програма «Консолідовано інформаційний ресурс аналізу діяльності музичних шкіл в Україні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84605. Дата реєстрації 18.01.2019 р. Заявка № 86650 від 04.01.2019 р.
35. Азарова А. О., Азарова Л. Є. Сівак А. Д. Комп`ютерна програма «База даних для створення консолідовано інформаційного ресурсу оптимізації процесу отримання музичної освіти». Свідоцтво про реєстрацію автор-ського права на твір № 84604. Дата реєстрації 18.01.2019 р. Заявка № 86651 від 04.01.2019 р.
36. Азарова Л. Е. Проблема изучения словосложения в славистике: исторический аспект / Л. Е. Азарова // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia – 2018. – VOL. XXXVI. – С. 183 – 197.
37. Азарова Л. Є. Особливості використання комп`ютерних технологій у дослідженні іменників-юкстапозитів на фонетичному рівні / Л. Є. Азарова // «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» Донецького національного університету . – 2018. – Вип.36, С.136 –141.
38. Азарова Л. Є. Мова як визначальний чинник ідентичності української нації / Л. Є. Азарова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – 2018. – Вип. 292. – С. 24 – 32.
39. Азарова Л. Вставні та вставлені конструкції в історичному дискурсі / Азарова Л. // Альманах Полтавського національного педагогічного університету "Рідний край", 2018. - С. 139-144
40. Азарова Л. Е. Образы провинциальной интеллигенции как средство разоблачения психологии мещанства в творчестве А. П. Чехова / Л. Е. Азарова // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2018. – № 37. Т. 1., С. – 4–9.
41. Азарова Л. Є. Фонетичний аналіз виявів «золотої » пропорції в юкстапозитах / Л. Є. Азарова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – – Вип. 16. - С. 7-17.
42. Азарова Л. Є. Фонетичний аналіз виявів «золотої » пропорції в юкстапозитах [Текст] / Л. Є. Азарова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С. 7 -17.
43. Пустовіт Т. М. Портретные характеристики в романах Д. Балашова [Текст] / Л. Е. Азарова, Т. Н. Пустовит // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních vĕd–2017». – Praha : Publishing House «Education and Science», 2017. – Vol. 7 : Philosophy. Filologie. Politika. – С. 47–52.
44. Азарова Л. Є. Соціальні аспекти викладання іноземних мов [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 3–6.
45. Азарова Л. Є. Організація ігрової діяльності дошкільників як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Л. Є. Азарова, Н. Л. Франчук // Збірка наукових праць «Vzdelávanie a spoločnosť (Освіта та суспільство)» Прешовського університету в Прешові. - 2016. – С. 9-16.
46. Азарова Л. Є. Гармонійна побудова багатокомпонентних складних слів на фонетичному рівні [Текст] / Л. Є. Азарова // Наукові записки Національного університету « Острозька академія". Серія «Філологічна» - 2016. – Вип. 63. – С. 3–7.
47. Азарова Л. Є. Закономірності структурної організації багатокомпонентних складних слів у концепції "золотої" пропорції [Текст] / Л. Є. Азарова // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Надія Скотна (шеф-редактор), Марія Федурко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 38. – С. 225-235.
48. Азарова Л. Є. Двомовність: причини й наслідки [Текст] / Л. Є. Азарова // Рідний край : Альманах Полтавського педагогічного університету. – Полтава, 2015. – № 2 (33). - С. 71–74.
49. Азарова Л. Є. Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на структурному рівні [Текст] / Л. Є. Азарова // Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість : IX Міжнародна науково-практична конференція. Острог, 23-24 квітня, 2015 р. - Острог, 2015.
50. Азарова Л. Є. Використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні складних номінацій на фонетичному рівні [Текст] / Л. Є. Азарова // Мови і світ: дослідження та викладання : VIII міжнародна науково-практична конференція, Кіровоград, квітень 2015 р. - Кіровоград, 2015. -
51. Азарова Л. Є. Методологія використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні гармонійної побудови складних номінацій [Текст] / Л. Є. Азарова // Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" : міжнародна науково-методична конференція, Вінниця, 21-22 травня 2015 р. - Вінниця : ДонНУ, 2015. - Вип. 4. -
52. Азарова Л. Е. Методические концепции языковой подготовки в процессе обучения русскому языку как иностранному [Текст] / Л. Е. Азарова // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. – Челябинск, 2014. - C. 166–169.
53. Азарова Л. Є. «Золота» пропорція як прояв гармонії у поетичній творчості Тараса Шевченка [Текст] / Л. Є. Азарова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко]. – Одеса, 2014. – Вип. 3. – C. 4 - 12.
54. Azarova L. Y. Hyper-hyponymic relations in noun-juxtaposits of the ukrainian terminology [Text] / L. Y. Azarova, L. A. Radomska // Repozytorim Annales UMCS, Sectio FF–Filologia. – Lublin, 2013. - Vol. XXXI. - Р. 115 – 124.
55. Азарова Л. Е. Специфика языковой личности в коммуникативном процессе общения [Текст] / Л. Е. Азарова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". – 2013. - № 4. – С. 336 – 342.
56. Azarova L. Y. The most productive prepositive components and their functions in the modern Ukrainian scientific-technical terminology [Text] / Repozytorim Annales UMCS, Sectio FF. - 2013. - Vol. XXXI. - P. 105 - 114.
57. Азарова Л. Є. Непряма номінація осіб із дієсівним компонентом [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Лепко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2012. - С. 7–14.
58. Азарова Л. Е. Специфика языковой личности нового типа [Текст] / Л. Е. Азарова // Материалы Международной конференции «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет». – Варшава, 2012. - С. 173–177.
59. Азарова Л. Є. Словотвірний потенціал компонентів іншомовного походження у творенні композитних науково-технічних термінів [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 28-31.
60. Азарова Л. Є. До питання виокремлення понять „аброоснова" та „аброморфема" у сучасному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. - С. 550–555.
61. Азарова Л. Є. Словотвірний потенціал компонентів іншомовного походження у творенні композитних науково-технічних термінів [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2011. - № 2. - С. 28 – 31.
62. Азарова Л. Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням «людина – людина» [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. - С. 8 – 15.
63. Азарова Л. Є. Статус іменників-юкстапозитів у сучасній русистиці / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія "Проблеми граматики і лексикології української мови" . - Київ : НПУ, 2011. - Вип. 8. - С. 14-18.
64. Азарова Л. Є. Основні визначення типів номінації в сучасному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Лепко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету. – 2010. – № 1 (22). – С. 86 – 90.
65. Азарова Л. Є. Комп`ютерні технології у дослідженні гармонійності побудови складних слів [Текст] / Л. Є. Азарова // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 167 – 176.
66. Азарова Л. Є. Основні аспекти дослідження номінативних процесів [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Лепко // Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". – Вип. 20. – 2009. – С. 13–16.
67. Азарова Л.Є. Проблема статусу іменників-юкстапозитів у сучасному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика”. – 2009. – Вип 9. – С. 238-242.
68. Азарова Л.Є. Вивчення іменників-юкстапозитів в українському мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська // Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". - Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. - Вип. 20. - С. 16 – 19.
69. Азарова Л. Є. Семантичні особливості препозитивних компонентів [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". – Херсон, 2008. - Вип. 5. - С. 8–13.
70. Азарова Л. Є. Мова як феномен нації [Текст] / Л. Є. Азарова // Лінгвістичні дослідженн : зб. наук. праць. – Харків, 2008. - Вип. 24. - С. 43–49.
71. Азарова Л. Є. Проблема статусу іншомовних компонентів у сучасному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – Київ, 2007. – Вип.8. - С. 170–174.
72. Азарова Л. Є. Комп`ютерні технології як перспективна форма дослідження у словотворі [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія "Педагогіка та психологія" : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2007. - С. 3–8.
73. Азарова Л. Є. Вивчення дієприслівників у русистиці та вітчизняному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків, 2007. - Вип. 21. - С. 32–38.
74. Азарова Л. Є. Структурно семантичні особливості дієприслівникових форм [Текст] / Л. Є. Азарова, Є. С. Сасинович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". – Херсон, 2007. - Вип. 5. - С. 44 – 49.
75. Азарова Л. Є. Методичні аспекти гуманізації у мовній підготовці іноземних студентів [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманізм та освіта». – ВНТУ, 2006. - С. 308 – 311.
76. Азарова Л. Є. Аналіз гармонійної побудови багатокомпонентних складних слів на структурному й фонетичному рівнях [Текст] / Л. Є. Азарова // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2005. – № 10. - С. 157–160.
77. Азарова Л. Є. Частиномовна сутність композитів [Текст] / Л. Є. Азарова, Н. Й. П`яст // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах. – Полтава, 2005. – № 1. - С. 83 – 87.
78. Азарова Л. Є. Фонетичний аналіз виявів «золотої» пропорції у складних номінаціях [Текст] / Л. Є. Азарова // Записки з українського мовознавства. Українська мова в синхронії і діахронії. – Одеса : Астропринт, 2004. – Вип. 14.- С. 25 – 33.
79. Азарова Л. Є. Комп`ютерні технології у мовознавстві: набутки й перспективи [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманізм та освіта». – ВНТУ, 2004. - С. 15–21.
80. Азарова Л. Є. Дистанційне навчання у лінгво-дидактиці: набутки й перспективи [Текст] / Л. Є. Азарова // Вісник міжнародного слов`янського університету. Серія «Філологічні науки» – Харків, 2004. – № 1–2, т. VII. - С. 22–24.
81. Азарова Л. Є. Студії композитів у російському мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія "Філологія". – 2003. – № 5. - С. 3–6.
82. Азарова Л. Є. Мова як генетичний код нації [Текст] / Л. Є. Азарова // Записки з українського мовознавства. Українська ментальність. Діалог світил. – Одеса : Астропринт, 2003. – Вип. 12. - С. 154–161.
83. Азарова Л. Є. Трактування композитних утворень у русистиці [Текст] / Л. Є. Азарова // Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах «Рідний край». – 2003. – № 1(8). – С. 43–47.
84. Азарова Л. Є. Словоскладання й основоскладання в мовній терміносистемі [Текст] / Л. Є. Азарова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. – № 12.- С. 234–238.
85. Азарова Л. Е. Сочетаемостные возможности основ в двухкомпонентных сложных словах [Текст] / Л. Е. Азарова // «Русская филология». Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 3 – 4. - С. 5–7.
86. Азарова Л. Є. Лінгвальний статус препозитивних та постпозитивних компонентів іншомовного походження[ Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Філологія". – Вінниця, 2002. – Вип. 4. - С. 86–90.
87. Азарова Л. Е. Семантико-стилистические возможности терминов-существительных в языке поэзии [Текст] / Л. Е. Азарова, В. С. Лесь // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. – № 5. – С. 71–74.
88. Азарова Л. Е. Источники происхождения терминов, употребляемых в поэзии [Текст] / Л. Є. Азарова, В. С. Лесь // «Русская филология». Украинский вестник. – Харьков, 2000. – № 1 – 2. - С. 20–24.
89. Азарова Л. Є. Іменники-композити в східнослов`янських мовах [Текст] / Л. Є. Азарова // Зб. наук. пр. «Проблеми граматики і лексикології української мови». – Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2001. - С. 112–118.
90. Азарова Л. Є. Джерела формування української термінології [Текст] / Л. Є. Азарова // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія "Філологія". - 2001. – № 3. - С. 3–7.
91. Азарова Л. Є. Застосування кількісних методів при вивченні композитів [Текст] / Л. Є. Азарова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства Одеського нац. ун-ту імені І. Мечникова, 2001 – № 5 – 6. - С. 45–49.
92. Азарова Л. Є. Лінгво-інформаційний підхід як базова форма дослідження словотвору [Текст] / Л. Є. Азарова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 2001. – Вип. 7. - С. 135–139.
93. Азарова Л. Є. Підручники української мови [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Зб. матеріалів науково-методичної конференції «Проблеми підручника для вищої школи». – Вінниця, 2001. – Т. 2. - С. 61–66.
94. Азарова Л. Є. Методологічні аспекти дослідження складової структури композитів і юкстапозитів [Текст] / Л. Є. Азарова // Материалы по русско-славянскому языкознанию : межвузов. сб. научн. трудов. – Воронеж, 2000. – Вып. 25. - С. 83–91.
95. Азарова Л. Е. Формы взаимодействия общелитературной и терминологической лексики в языке поэтических произведений [Текст] / Л. Е. Азарова, В. С. Лесь // „Русская филология". Украинский вестник. – Харьков, 2000. – № 3–4. - С. 57–60.
96. Азарова Л. Є. Розгляд композитних утворень в українському мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова // Філологічні студії : науковий часопис Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2000. – № 7. - С. 10–15.
97. Азарова Л. Є. Семантико-граматична структура складних номінацій [Текст] / Л. Є. Азарова // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Граматичні категорії української мови». – Вінниця, 2000. - С. 5–7.
98. Азарова Л. Є. Співвідношення складних слів і словосполучень [Текст] / Л. Є. Азарова [Текст] // Філологічні студії : науковий часопис Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. - 2000. – № 3. - С. 65–69.
99. Азарова Л. Є. Методичні аспекти гуманізації й гуманітаризації у мовній підготовці іноземних студентів [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Збірник доповідей науково-практичної конференції "Гуманістична місія освіти". – Вінниця, 2000. - С. 84–87.
100. Азарова Л. Є. Граматично-категоріальна сутність складних слів [Текст] / Л. Є. Азарова // Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія "Філологія". - 2000. – № 2. - С. 66–70.
101. Жмурко Д. А. Организация самостоятельной работы студентов-заочников в межсессионный период [Текст] / Д. А. Жмурко, Л. Е. Азарова // Материалы научно-практической конференции «Современные тенденции развития и взаимодействия языков». – Винница, 2000. – С. 119–121.
102. Азарова Л. Є. Композитні утворення в українському мовознавстві / Л. Є. Азарова // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. Філологічні науки, 2000. – №6. С. 122 – 125.
103. Азарова Л. Є. Термінологія та її сучасний стан розвитку [Текст] / Л. Є. Азарова // Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах : зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту. - 1999. – Вип. 2. - С. 163–168.
104. Азарова Л. Є. Методологія досліджень гармонійної побудови складних двокомпонентних слів [Текст] / Л. Є. Азарова // «Система і структура східнослов`янських мов» : міжкафедр. зб. наук. пр. – Київ, 1999. - С. 86–92.
105. Азарова Л. Є. Структура композитів у концепції «золотої» пропорції [Текст] / Л. Є. Азарова // Мова та історія : зб. наук. пр. – Київ, 1999. - С. 15–18.
106. Азарова Л. Е. Словообразование композитов, обозначающих лекарственные растения в русском и украинском языке [Текст] / Л. Е. Азарова // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. пр. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 2. - С. 35–43.
107. Азарова Л. Є. Природа утворень моделі «іменник+іменник без з`єднувального голосного" [Текст] / Л. Є. Азарова // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки". - 1999. – № 13. - С. 15–19.
108. Азарова Л. Е. Количественный и психолингвистический подходы при изучении композитов с интернациональными корнями [Текст] / Л. Е. Азарова // «Русская филология». Украинский вестник. – Харьков, 1999. – № 3–4. - С. 18–22.
109. Азарова Л. Є. Лінгвістичне визначення композитів [Текст] / Л. Є. Азарова // Наукові записки Вінницького держ. пед ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія "Філологія". - 1999. – № 1. - С. 54–57.
110. Азарова Л. Є. Статус іменників-юкстапозитів [Текст] / Л. Є. Азарова // Науковий вісник Ізмаїльського держ.пед. ін-ту. - 1999. – № 6. - С. 3–9.
111. Азарова Л. Є. Складноскладені іменники як самостійні лексико-граматичні одиниці [Текст] / Л. Є. Азарова // Записки із загальної лінгвістики : зб. наук. пр. – Одеса : Астропринт, 1999. – Вип. 1. - С. 53-59.
112. Азарова Л. Є. Звуко-складова побудова іменникових складних номінацій [Текст] / Л. Є. Азарова // «Мовознавство». – Київ, 1999. – № 2–3. - С. 31–35.
113. Азарова Л. Е. Лексико-семантические особенности термина [Текст] / Л. Е. Азарова // Языковые единицы: Логика и семантика, функции и прагматика : сб. науч. трудов Таганрогского гос. пед. ин-та. - 1999. - С. 191–196.
114. Азарова Л. Е. Количественные закономерности построения композитов и юкстапозитов [Текст] / Л. Е. Азарова // Zb. Reflexie aktualneho vyskumu ruskeho jazyka. – Nitra, 1999. - С. 49–56.
115. Азарова Л. Є. Творення композитів з театральної лексики [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк // 3б. наук. пр. Полтавського держ. пед. ін-ту імені В.Г. Короленка. Серія "Філологічні науки", 1999. – Вип. (2)6. - С. 154–159.
116. Азарова Л. Є. Основні напрямки функціонування науково-технічних термінів у системі східнослов`янських мов [Текст] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Т. І. Поліщук // Тезисы Международной конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в техническом вузе». – Киев, 1997. - С. 8–10.
117. Азарова Л. Є. Кількісний підхід при дослідженні складноскладених двокомпонентних слів [Текст] / Л. Є. Азарова // Зб. наук. праць «Мова і культура». – Київ, 1997. – Т. 4. - С. 4–10.
118. Азарова Л. Є. Соціальні фактори викладання і вивчення іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільних відносин [Текст] / Л. Є. Азарова, О. В. Рябоконь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1997. – № 4. - С. 86–89.
119. Азарова Л. Є. Лінгвістичний статус композитів у вітчизняному мовознавстві [Текст] / Л. Є. Азарова // Збірник наукових праць «Студії з граматики, лексикології та лінгводидактики української мови. – Вінниця : НВЦ «Рідна мова», 1997. - С. 145–149.
120. Азарова Л. Є. Культурологічний аспект мови [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк, Т. І. Поліщук // Тези 5-ої Міжнародної наукової конференції «Мова і культура». – Київ, 1997. – Т. 2. - С. 28 – 29.
121. Азарова Л. Е. Трансформация семантико-стилистических возможностей термина в языке русской и украинской поэзии [Текст] / Л. Е. Азарова, В. С. Лесь, Т. И. Полищук // «Русская филология». – Харьков, 1997. – № 1 – 2. - С. 20–22.
122. Азарова Л. Е. Психолого-педагогические основы формирования личности учителя-словесника [Текст] / Т. И. Полищук, Л. Е. Азарова, Л. І. Олійник // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів». – Винница, 1996. - С. 181–186.
123. Азарова Л. Є. Шляхи формування науково-технічної термінології [Текст] / Л. Є. Азарова, Т. І. Поліщук // Тези доповідей 4-ої Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології». – Львів, 1996. - С. 8–10.
124. Азарова Л. Є. Про стан та роль української мови на сучасному етапі [Текст] / Л. Є. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1996. – № 1–2. - С. 14–17.
125. Азарова Л. Є. Деякі аспекти утворення термінів-композитів [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк // «Нові технології навчання» : науково-методичний збірник. – Київ, 1996. – Вип. 5. - С. 163–170.
126. Азарова Л. Є. Гуманізація навчального процесу і сучасні тенденції у мовній підготовці іноземних студентів вузів України [Текст] / Л. Є. Азарова, О. В. Рябоконь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 3. – С. 25–28.
127. Азарова Л. Є. Використання комп`ютера у навчальному процесі [Текст] / Л. Є. Азарова, Т. І. Поліщук // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Україномовне програмне забезпечення УКРСОФТ-95». – Львів, 1995. - С. 74 –75.
128. Азарова Л. Є. Деякі аспекти подальшого вдосконалення і впорядкування української науково-технічної термінології [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1995. – № 1. - С. 56 – 60.
129. Азарова Л. Є. Загальні тенденції розвитку науково-технічної української термінології [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк // «Проблеми освіти» : науково-методичний збірник. – Київ, 1995. – Вип. 2. - С. 160–170.
130. Азарова Л.Є. Загальні тенденції розвитку науково-технічної термінології [Текст] / Л. Є. Азарова, А. В. Костюк // Проблеми освіти : наук.-метод.зб. - Київ, 1995. - Вип. 2. - С. 160-170.
131. Поліщук Т. І. Питання мовної культури в Україні: граматична, орфоепічна, словотвірна і лексична норми та їх варіанти [Текст] / Т. І. Поліщук, Л. Є. Азарова // Тези доповідей і повідомлень наукової конференції «Мовна дійсність в Україні. Проблеми, перспективи». – Вінниця, 1994. - С. 57–58.
132. Азарова Л. Є. Проблеми української науково-технічної термінології [Текст] / Л. Є. Азарова, Д. О. Жмурко // Тези доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції „Проблеми науково-технічної термінології". – Львів, 1994. - С. 18–20.
133. Азарова Л. Є. Психолінгвістичний аспект у побудові двокомпонентних складних і складених слів [Текст] / Л. Є. Азарова // «Нові технології навчання» : науково-методичний збірник. – Київ, 1994. – № 12. - С. 173–180.
134. Азарова Л. Є. Актуальні проблеми викладання української та російської мов у вузі та школі [Текст] / Л. Є. Азарова, Т. І. Поліщук // Материалы Ганичевских чтений. Научно-практическая конференция «Взаимодействие украинского и русского языков на территории Украины и актуальные проблеми их исследования и преподавания». – Полтава, 1993. – Т. 1. - С. 10–11.
135. Азарова Л. Є. Взаємозв`язок закономірностей побудови складних слів з людським мисленням [Текст] / Л. Є. Азарова // «Нові технології навчання». Науково-методичний збірник. – Київ, 1993. – Вип. 9. С. 145 – 152
136. Азарова Л. Е. Количественные признаки сочетаемостных возможностей основ в сложных словах [Текст] / Л. Е. Азарова // «Русское языкознание»/ - 1992. – Вып. 24. - С. 92 – 98.
137. Азарова Л. Е. Психолингвистический и количественный подходы – методология гуманитаризации изучения сложных слов в техническом вузе [Текст] / Л. Е. Азарова // Тезисы докладов областной межвузовской научно-методической конференции «Проблемы гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в вузе»/ - 1990. - С. 50.
138. Азарова Л. Е. Количественные соотношения в двухкомпонентных сложных и сложносоставных словах [Текст] / Л. Е. Азарова // Сб. научных трудов. «Учебный процесс и социологические исследования». – Киев, 1990. - С. 125–134.
139. Азарова Л. Е. Методологический аспект развития сложных языковых образований в общенаучных дисциплинах [Текст] / Л. Е. Азарова // Тезисы научно-методической конференции «Усиление мировоззренческой и гуманистической направленности учебного процесса в технических вузах». - 1989. - С. 198–199.
140. Азарова Л. Е. Золотая пропорция в сложных двукомпонентных словах с интернациональными корнями [Текст] / Л. Е. Азарова // Сб. научных трудов. «Учебный процесс и социологические исследования». – Киев, 1989. - С. 145–152.

Тези доповідей (38)

1. Азарова Л.Є.Дослідження фразеологізмів за частиномовним принципом // LI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету НТКП ВНТУ 2022 р.
2. Азарова Л.Є., Заїченко І.Г. Конотативна лексика в сучасних засобах масової комунікації // LI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету НТКП ВНТУ 2022 р.
3. Азарова Л.Є., Заїченко І.Г. Фразеологізми як аспект вивчення лексики української мови // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022)» 2022 р.
4. Азарова Л. Є. Субстандартна лексика в мові сучасної української періодики // L Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету НТКП ВНТУ (10-12 березня 2021 року).
5. Азарова Л. Є. Жаргонна фразеологія в мас-медійному дискурсі [Електронний ресурс] / Л. А. Азарова // Матеріали XLІX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/8995.
6. Азарова Л. Є. Презентація як форма публічного виступу [Електронний ресурс] / Л. А. Азарова, А. В. Вишневський // Матеріали XLІX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/8998.
7. Азарова Л. Є. Функціонування жаргонних фразеологізмів у засобах масової комунікації [Електронний ресурс] / Л. А. Азарова, Д. Р. Музичук // Матеріали XLІX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9010.
8. Азарова Л. Є. Жаргонні фразеологізми в публіцистичних текстах [Електронний ресурс] / Л. А. Азарова, О. М.Семенов // Матеріали XLІX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9012.
9. Азарова Л.Є., Семенець М.Д. Функціонування фразеологізмів у засобах масової інформації//Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи-2020»
10. Азарова Л. Є. Жаргонна фразеологія в мас-медійному дискурсі //XLIX Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету НТКП ВНТУ (2020).
11. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20423
12. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20426
13. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20427
14. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20422
15. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20191
16. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20237
17. Азарова Л. Є. Фольклоризм поеми «Байки світовії в людських співах» С. Руданського [Текст] / Л. Є. Азарова, І. О. Дубова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури", м. Львів, 11–12 травня 2018 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»», 2018. – С. 58-60.
18. Азарова Л. Є. Комунікативна компетентність студентів внз [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/3881.
19. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20428
20. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20425
21. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20424
22. Азарова Л. Є. Запозичення як складова частина української технічної термінології [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Є. К. Завальнюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4072.
23. Азарова Л. Є. Деякі аспекти розвитку термінологічної лексики сучасної української мови [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, М. Л. Нечипорук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4073.
24. Азарова Л. Є. Телефонний етикет [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Д. М. Судома // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4496.
25. Азарова Л. Є. До витоків української наукової термінології [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, О. О. Уманець // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4078.
26. Азарова Л. Є. Публічний виступ і підготовка до нього [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Ю. О. Панфілова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4075.
27. Азарова Л. Є. Сучасний стан української термінології і її подальше вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, М. О. Пастух // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4077.
28. Азарова Л. Є. Загальні тенденції утворення науково-технічної термінології [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, М. А. Власенко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4070.
29. Азарова Л. Є. Історія ораторського мистецтва [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, О. С. Капличний // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4074.
30. Азарова Л. Є. Комунікативна компетентність студентів ВНЗ / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська. Матеріали конференції «XLVII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018)», Вінниця, 2018.
31. Азарова Л. Є. Засоби репрезентації базових концептів авторської картини світу у романах Д. Балашова / Л. Є. Азарова, Т. М. Пустовіт, Л. В. Горчинська // Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів: Міжнароднанауково-практична конференція. – Тбілісі, 27–28 квітня 2018. – С. 31 – 35.
32. Азарова Л. Є. Зовнішні аспекти формування комунікативної компетенції [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2363.
33. Азарова Л. Є. Причини й наслідки двомовності в Україні / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська // Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми державотворення України» 7-8 листопада 2017 р.
34. Цимбалістий В. В. Проблематика «Мойсея» за І.Я. Франком [Електронний ресурс] / В. В. Цимбалістий, Л. Є. Азарова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2341.
35. Азарова Л. Є. Наявність білінгвізму в Україні [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Д. С. Король // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2146.
36. Азарова Л. Є. Двомовність: причини й наслідки [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/157.
37. Поліщук Т. I. Вплив іншомовного оточення в найменуваннях рослинництва в російських переселенських говірках [Текст] / Т. І. Поліщук, В. В. Богачук, Л. Є. Азарова // Тези доповіді 14-ої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 5 вересня 1995 р. – Вінниця, 1995. - С. 127–129.
38. Поліщук Т. І. Моделювання семантико-словотворчих зв`язків у російських переселенських говірках Вінницької області [Текст] / Т. І. Поліщук, В. В. Богачук, Л. Є. Азарова // Тези доповідей ХІІІ Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 6 вересня 1994 р. - 1994. - С. 116–117.